Врз основа на член 77-a, 77-в од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/1998; 49/2003; 82/2005; 24/2007; 116/2010; 47/2011; 51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013, 44/2014, 61/15 и 154/2015), член 22 и член 23 од Законот за работните односи(Сл.Весник на РМ бр...