Врз основа на член 77-a, 77-в од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18), член 22 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр...

Врз основа на член77-a, 77-в од Законот за култура („Службен весник на РепубликаМакедонија“ бр. 31/1998; 49/2003; 82/2005; 24/2007; 116/2010; 47/2011; 51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013, 44/2014, 61/15 и 154/2015),член 22 и член 23 од Законот за работните односи (Сл.Весник на РМ бр...