Врз основа на член 36 став (1) точка 11 од Законот за културата (Службен весник на РМ бр. 31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 15/2008, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 39/2016 и 11/2018) и член 21 став (1) точка 11 од Статутот на Националната установа „Македонска филхармонија“ - Скопје бр...

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА АУДИЦИЈА КОНЦЕРТМАЈСТОР И ЗАМЕНИК КОНЦЕРТМАЈСТОР   1.етапа: -В.А.Моцарт: виолински концерт бр.3 (Ге-дур), 4 (Де-дур) или 5 (А-дур), I став со каденца -две делници (брза и бавна) од зададените 2.етапа: -I став со каденца од концертите за виолина и оркестар на: Л...

Програма за аудиција - Ударни инструменти и тимпани 1. Аудицијата се спроведува во две етапи. Во секоја етапа кандидатот свири пиеса или еден став од циклично дело, по избор. 2. Во секоја етапа, кандидатот свири шест делници од зададените дела...

Врз основа на Законот за култура и врз основа на член 12 и член 21 од Статутот на НУ Македонска филхармонија, Управниот одбор на седницата одржана на 22.01.2020 година ја донесе следната:   О Д Л У К А     1. Се усвојува  изменување и дополнување на Програмата за полагање на аудиција за ударни инструменти и тимпани...