Службени лица за посредување на информации од јавен карактер   Име и презиме на одговорните лица: Игор Димески Катерина Дојчиновска   Телефон на одговорните лица: 02/3118450 - Игор Димески 02/3298084 - Катерина Дојчиновска   Адреса: бул...

Контакт лице овластено за заштитно внатрешно пријавување   Катерина Дојчиновска Советник за административни, општи и правни работи Телефон на одговорното лице: 02/3298084 Е-пошта за поднесување барање: кaterina.smiceska@filharmonija...