Завршна сметка на Филхармонија на РСМ за 2019 година

Завршната сметка на Филхармонија за 2019 година, односно подетални извештаи за Биланс на состојба, Приходи и расходи, како и извештај за Посебни податоци, можете да ја погледнете на следните линкови: