ЗАВРШНА СМЕТКА НА МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

Завршната сметка на Македонска филхармонија за 2016 година можете да ја погледнете на следните линкови:

Биланс на состојба

Даночен биланс

Приходи и расходи 1, Приходи и расходи 2

Структура на приходи

Посебни податоци 1, Посебни податоци 2